Låt oss ta hand om ert nästa byggprojekt.

Vi löser allt från kostnadsberäkningar, projekteringsledning, kontrollansvar och byggledning fram till färdigställande och besiktning.

Om Jonas

Vi erbjuder projektledning för Ert byggprojekt.
Allt från kostnadsberäkningar, projekteringsledning, kontrollansvarig och byggledning fram till färdigställande och besiktning.

Intresserad av samarbete?
Hör av dig!

Kompetensområden

Byggprojektledare
Jonas är byggprojektledare, Certifierad av RISE

En byggprojektledare hjälper beställaren genom hela projektets genomförande. Det kan vara allt från tidiga kostnadsberäkningar innan investeringsbeslut, till upphandling, projekteringsledning och byggledning. Hela vägen fram till färdigställandet av byggprojektet.

Om du anlitar en av RISE certifierad byggprojektledare kan du vara trygg med att personen har lämplig erfarenhet och kompetens.
RISE (Research Institutes of Sweden) genomför personcertifiering av byggprojektledare.

Läs gärna mer om byggprojektledning på SBRs hemsida
www.sbr.se/sok-besiktningsman/byggprojektledning

Kontrollansvarig, nivå K

Jonas är certifierad KA nivå K, certifierad av RISE. Det innebär möjlighet att vara Kontrollansvarig vid alla typer av byggnationer.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

För enklare projekt räcker det med en Kontrollansvarig certifierad minst nivå N (Normal).
Projekt av normal art kan tex avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en eller tvåbostadshus. Det kan även gälla flerbostadshus med högst två våningar eller andra slags byggnader med högst två våningar.

För större eller mer komplicerade projekt krävs det att Kontrollansvarig är certifierad nivå K (Komplicerad).
Projekt av komplicerad art kan tex avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar. Projekt av komplicerad art kan även avse byggnader med stora spännvidder.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad.
För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

RISE (Research Institutes of Sweden) genomför personcertifiering av kontrollansvariga. Som certifierad kan du visa att du uppfyller kraven för erfarenhet och kompetens.

Läs gärna mer om kontrollansvariga på Boverkets hemsida
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/

Entreprenadbesiktning

Jonas är Entreprenadbesiktningsman godkänd av SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund

Entreprenadbesiktning är en leveranskontroll avseende det som avtalats, att entreprenaden är kontraktsenligt och fackmässigt utförd eller om det finns avvikelser från tecknat avtal.

Slutbesiktning ska utföras efter det att entreprenaden har avslutats, om parterna inte kommer överens om annat. Besiktningsman utses av beställaren eller av parterna gemensamt. En besiktningsman ska ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget och skall utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet.

Utöver slutbesiktning kan andra besiktningar utföras, tex förbesiktning under pågående entreprenad, garantibesiktning under garantitiden eller särskild besiktning då beställaren upptäckt fel eller brister efter avslutat byggprojekt. Formerna för besiktning utgår från någon av de allmänna bestämmelserna inom byggsektorn, AB04, ABT06 eller ABS18.

Läs gärna mer om entreprenadbesiktning på SBRs hemsida

www.sbr.se/goda-rad-entreprenadbesiktning

Söker du bostad eller lokal?

www.hfastigheter.se

Certifikat

kontrollansvarig jonas hallemyr

RISE Certifierad Kontrollansvarig nivå K

byggprojektledare jonas hallemyr

RISE Certifierad Byggprojektledare

SBR byggingengörerna

SBR Godkänd Entreprenadbesiktningsman

Välkommen att kontakta oss.

Vi ser fram emot att höra allt om ditt byggprojekt. Tveka inte att höra av dig!

14 + 11 =